Dr. Pan's Diary

My Travelling Since 2013 + Pain therapy since 2011

Monthly Archives / March 2016

เลเซอร์กำลังสูงบำบัดอาการปวดคอบ่า

สัปดาห์ก่อนได้มีโอกาสบำบัดอาการปวดบ่าไหล่ให้น้องกายภาพบำบัดหญิง อายุ 29 ปี ขาวท้วม มีอาการปวดเรื้อรังคอบ่าไหล่ทั้ง 2 ข้างเรื้อรังมาหลายปี ไม่เคยมีอุบัติเหตุคอบ่ามาก่อน ไม่ต้องบอกก็พอรู้ว่า เกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อคอบ่าต่อเนื่องยาวนานในการให้บริการบำบัดปวดด้วยเครื่องมือทางกายภาพแก่ผู้ป่วยนั่นเอง กรณีศึกษานี้ รายงานให้เห็นวิธีการใช้หลักการ 3T ในการขจัดอาการปวดไปจนหมดสิ้นในคราวเดียว ด้วยเครื่องเลเซอร์กำลังสูง […..]

0