Tag Archives: ช็อคเวพ

ช็อคเวพหัวใจ

ข่าวดีสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

Published by:

cardiospec_1

ในที่สุด นวัตกรรมการกระตุ้นให้มีการสร้างหลอดเลือดหัวใจใหม่ก็มาถึงประเทศไทย หลังจากวนเวียนไปทั่วโลกและแถบเอเชียอาคเนย์กว่า 10 ปี เครื่องมือทรงประสิทธิภาพที่ว่าคือ Cardiospec

Cardiospec คือเครื่องบำบัดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ใช้วิธีการกระตุ้นด้วยคลื่นกระแทก (shock wave) เพื่อเร่งให้มีการซ่อมสร้างหลอดเลือดใหม่มาแทนที่หลอดเลือดเดิมที่เสียหายไปแล้ว นับเป็นนวัตกรรมในวงการแพทย์ที่หาค่ามิได้ เพราะวิธีการบำบัดเป็นไปเพื่อการสร้างหลอดเลือดใหม่โดยธรรมชาติ แรงกระแทกที่มีคุณสมบัติพิเศษนี้ช่วยกระตุ้นให้เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่ตายจากการขาดเลือดหล่อเลี้ยง ได้รับการฟื้นคืนชีพอีกครั้งจากการสั่งสารกระตุ้นการสร้างเซลใหม่ๆซึ่งรวมทั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ด้วย และพร้อมกันนั้น การบำบัดด้วยคลื่นกระแทกนี้ยังเป็นวิธีการที่ปลอดภัยด้วยเหตุผลใหญ่ 2 ประการ คือ ประการแรก ใช้คลื่นกระแทกที่เป็นคลื่นรวมศูนย์ที่มีพื้นที่กว้าง (large focal zone) ไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อหัวใจ ประการที่สอง การกระตุ้นทุกครั้งเป็นไปตามจังหวะหัวใจที่อยู่ในช่วงที่ปลอดภัย ไม่รบกวนการเต้นของหัวใจตามปกติ ประกันความปลอดภัยในเรื่องการจังหวะการเต้นของหัวใจ

ตามปกติ อายุรแพทย์หัวใจจะกำหนดตำแหน่งการกระตุ้นบนหัวใจตามบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจที่เกิดปัญหา มักจะเป็น 3-5 ตำแหน่งในกรณีที่เป็นไม่รุนแรง ในแต่ละตำแหน่งกระแทกด้วยคลื่นกระแทกเพียง 100 นัด ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งกระทำผ่านเครื่องอัลทราซาวน์หัวใจที่เรียกกันว่าเอคโค่คาร์ดิโอแกรม ดังนั้น จึงประกันได้ว่า ทุกพื้นที่ที่มีปัญหาได้รับการเยียวยาอย่างูกต้องแม่นยำ

การบำบัดโรคหัวใจขาดเลือดด้วยคลื่นกระแทกนี้ ถือได้ว่าเป็นการบำบัดที่อุดช่องโหว่การบำบัดเดิมที่เคยมีอยู่ คือช่วยให้เกิดการฟื้นคืนชีพของกล้ามเนื้อหัวใจที่ได้รับอันตรายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง ทำให้เกิดมีหลอดเลือดใหม่มาหล่อเลี้ยงได้ดังเดิม ยืดอายุการทำงานของหัวใจได้อย่างไม่เคยมีมาก่อน